การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบประจำปีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายการประเมิน    รูปแบบไฟล์
01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
        
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน         
05 ข้อมูลการติดต่อ          
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง       
07 ข่าวประชาสัมพันธ์        
08 Q & A             
09 Social  Network        
        https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-59-893565361033863/
010 แผนดำเนินงานประจำปี   
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน   
012 รายงานการดำเนินงานประจำปี    
013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    https://drive.google.com/file/d/18WkYzO-fNWpahpOfs5HaaBUBQ7fZi2RQ/view?usp=sharing
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
016 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   
017 E-Service         
018 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี            
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน        
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี          
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ        
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน     
024 สรุปผลการจัดดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       
027 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี     
029 แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ     
030 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ                  
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบประจำปี     
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น     
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร      
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต   
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร     
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน     
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี     
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน     
043 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
หน้าเว็บย่อย (22): ดูทั้งหมด
Comments