พันธกิจ/เป้าหมาย


พันธกิจ

                                ๑   พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

                                ๒.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ   คุณธรรม  จริยธรรม  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                ๓.  พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                ๔.  บริหารจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมมาภิบาล

                                ๕.  พัฒนาการศึกษาเพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม


เป้าประสงค์ ( Corporate  objective )

          ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ตามจุดเน้นนโยบายแนวคิด  ๕๕๕แห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคือ

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทุกวิชา  ทุกระดับชั้นสูงขึ้นไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  ๕

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕  และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ        ๕๐

๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๓  อ่านได้  เขียนได้  และคิดเป็นทุกคน

๔. นักเรียนชั้น  ป. ๔- ม.๓   อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคนและคิดได้อย่างมีวิจารณญาณ  ชั้น  ป.๔-๖ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐และ        ชั้น  ม.๑-๓ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐

๕. นักเรียนทุกระดับชั้นมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  ตามแนวคิดสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ๕คือ  “ถือศีล  ๕  วาจา      ไพเราะ  เสนาะหูเมื่อทักทาย  ยิ้มง่ายไหว้สวย  ร่ำรวยความดี”


Comments