วิสัยทัศน์/ปรัชญาวิสัยทัศน์


เสมอภาคทางการศึกษา          พัฒนาคุณภาพได้มาตรฐาน 

บริหารแบบมีส่วนร่วม               เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ 

มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปรัชญา

 

        จัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ ๒  โดยสร้างโอกาสแก่ผู้เรียน  ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ให้ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง ใฝ่เรียนรู้  ครูเป็นครูมืออาชีพ  มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน


Comments