รับนักเรียนปีการศึกษา 2562

การรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1. การรับสมัคร

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 320 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ต้องเป็นผู้เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 15 พฤษภาคม 2556

3. การติดต่อรับใบสมัครและการรับสมัคร

- รับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ที่ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 5

(ในวันและเวลาราชการ)

รับสมัคร วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย

- กรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยตัวบรรจงให้ครบทุกรายการและนำมายื่น

พร้อมแนบหลักฐาน ในวันรับสมัคร ที่ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย

4. หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น (ติดที่ใบสมัคร 2 ชุด)

2. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 2 ชุด (พร้อมฉบับจริง)

3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด (พร้อมฉบับจริง)

4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด (พร้อมฉบับจริง)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด (พร้อมบัตรจริง)

6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของนักเรียน บิดาและมารดา ( ถ้ามี ) จำนวน 2 ชุด

7. สำเนาการตรวจหมู่เลือดของนักเรียน จำนวน 2 ชุด

8. สำเนาบันทึกการได้รับวัคซีน จำนวน 2 ชุด

* ให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง เอกสารสำเนาทุกฉบับ

* ถ้าขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งโรงเรียนจะไม่พิจารณารับสมัคร