กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายฉลาม หงษ์ทอง ประธานกรรมการ

2. นายบินเดี่ยว มูลหล้า ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

3. นายสำเนียง ศรีบุรินทร์ ผู้แทนครู กรรมการ

4. นายเวียน หนูทัศน์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

5. นางสุพันธ์ ไชยคีนี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

6. นายอาวุธ มีมูล ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

7. พระครูศิริจันทสุมณฑ์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา กรรมการ

8. นายซอม สุพร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา กรรมการ

9. นายอดิศักดิ์ ทองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

10. นายอนุชาติ ศรีคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

11. นายอุบล สมเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

12. นายสุรศักดิ์ กรมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

13. นายหงษ์ทอง ทาป้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

14. นายบุญช่วย ไขมีเพ็ชร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

15. นางศิวยา รักคง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ