ข้อมูลบุคลากร

นางศิวยา รักคง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Tel :097-304-1919

E-mail : siwaya.rak@loei1.go.th

นายสำเนียง ศรีบุรินทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :089-279-4730

E-mail : sumnaing.sri@loei1.go.th

นางยิ้มลักษณ์ ศรพรหม

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :088-325-0032

E-mail : yamlak.son.@loei1.go.th

ส.ต.อ.สิทธิพงษ์ สายจันทร์

ครูชำนาญการ

Tel :096-207-4788

E-mail : sittipong.say@loei1.go.th

นางคนิษฐา สายจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :091-862-1169

E-mail : kanitha.say@loei1.go.th

นายกรีฑาพล ศรพรหม

ครูชำนาญการ

Tel :088-325-0032

E-mail : kreetapon.son@loei1.go.th

นายวุฒิชัย บุดดา

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :098-654-3017

E-mail : wuttichai.bud@loei1.go.th

นางสาวชุติพร วงศ์ลา

ครู

Tel : 081-838-6033

E-mail : chutiporn.won@loei1.go.th

นางสาวณิกา สังเวย์

ครู

Tel :091-372-6869

E-mail : nika.sun@loei1.go.th

นางสาวกรรณิการ์ นามกอง

ครู

Tel :080-007-5897

E-mail :kannika.nam@loei1.go.th

นางสาวพรสุดา ลาสุข

ครู

Tel :096-898-9033

E-mail : ponsuda.las@loei1.go.th

นางสาวกุสุมา เกษทองมา

ครูผู้ช่วย

Tel :095-615-9419

E-mail : kusuma.ket@loei1.go.th

นายฤทธิเดช วงศ์ลคร

ครูผู้ช่วย

Tel :086-006-8751

E-mail : rittidech.won@loei1.go.th

นางสาวสุภาวดี หงษ์สง่า

ครูผู้ช่วย

Tel :095-782-7425

E-mail : @

นางเบญญาภา ศรีบุรินทร์

ครู

Tel :092-951-7887

E-mail : aumza_pinpong@gmail.com

นางพรสุดา กรมทอง

ครูอัตราจ้อง

Tel :093-079-4614

E-mail :ponsuda.kro@loei1.go.th

นางสาวปารดา ศรีกันชัย

ครูพี่เลี้ยง

Tel :093-465-4488

E-mail :panrada.sri@loei1.go.th

นางสาวอภิญญา ทาศรีภู

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Tel :061-027-7237

E-mail : apinya.tha@loei1.go.th

นายนุติกร กรมทอง

พนักงานขับรถ

Tel :-

E-mail : nuthikorn.kro@loei1.go.th

นายสุเนก วงศ์ลา

ช่างครุภัณฑ์ 3

Tel :--

E-mail : jumlong.won@loei1.go.th