ปี58 สรุปผลแข่งขันวิชาการ

ผลงานเกียรติยศของนักเรียน

การแข่งขันโครงการวันรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดเลย

ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

1. เด็กหญิงกัญจนภรณ์ จันทริมา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

2. เด็กหญิงณัชชา วิบูลชัย

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

3. เด็กหญิงวรพัช ลำภาสันต์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

4. เด็กหญิงณปภากร ติดตาสี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

5. เด็กหญิงพิชญาภา ธรรมมิยะ

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

6. เด็กหญิงพรรษา เหลืองสุวรรณ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

7. เด็กหญิงรามาวดี บุตรมาตย์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

8. เด็กหญิงอรวี ศรีหริ่ง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

การแข่งขันโครงการ “การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

1. เด็กหญิงคีรีมาศ ศรีบัว

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง การทดสอบทักษะการใช้ภาไทย ระดับประถมศึกษา

2. เด็กหญิงพิชาวรรณ คำไล้

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง การทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

3. เด็กหญิงฐิตารีย์ ลีกระจ่าง

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญ การทดสอบทักษะการใช้ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา

4. เด็กชายเชาวน์ แก้วสมบัติ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

5. เด็กหญิงวราทิมา ศรีสันต์

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ชมเชย การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

การแข่งขันโครงการวันรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส

ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2558 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

1. เด็กหญิงอรวี ศรีหริ่ง

ได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ ประเภท เขียนเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

2. เด็กหญิงกัญจนาภรณ์ จันทริมา

ได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ ประเภท เขียนเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

3. เด็กหญิงรามาวดี บุตรมาตย์

ได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ ประเภท เขียนตามคำบอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

การแข่งขันในโครงการ สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 34

ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง วันที่ 12 สิงหาคม 2558

ณ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลย สรุปผล การแข่งขัน ดังนี้

1. เด็กชายธนพัฒน์ สารวงษ์ และเด็กชายพีรพัชร ธนะสูตร

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,800 บาท

ประเภท ตอบปัญหาธรรมะ ประเภททีม

2. เด็กชายชัยภัทร เสนานุช และเด็กชายรพัพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 1,600 บาท

ประเภท ตอบปัญหาธรรมะ ประเภททีม

3. เด็กหญิงกรวรรณ ชัยมงคล ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 3 พร้อมเงินรางวัล 300 บาท

ประเภทร้องเพลง ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) เข้าร่วมจำนวน 3 ทีม

สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท การแข่งขันเต้นแอโรบิก

2. ได้เข้าร่วมประกวดการเต้นแอโรบิก จำนวน 2 ทีม

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

1. เด็กชายจิรภัทร จอมทอง

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ประเภท

2. เด็กหญิงญาณภัทร แสนประสิทธิ์

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 700 บาท ประเภท

3. เด็กชายชาญวิทย์ กมลรัตน์

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 700 บาท ประเภท

4. เด็กชายสรกฤช ศิริศักดิ์

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร อันดับ 3 พร้อมเงินรางวัล 500 บาท ประเภท

5. เด็กชายพีรพัชร ธนะสูตร

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 300 บาท ประเภท

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

1. เด็กหญิงสโรชินี สุนทราวิรัตน์, เด็กหญิงสุภิสรา บุตรโยจันโท และเด็กหญิงธนกุล วัลลศิริ

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

2. เด็กชายชาญวิทย์ กมลรัตน์

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 การสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

3. เด็กชายพีรพัชร ธนะสูตร และเด็กชายจิรภัทร จอมทอง

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

4. เด็กชายทวีวัฒน์ ศรีดามา, เด็กชายศุภกฤษ์ รุ่งแจ้ง และเด็กชายธนกฤต สิทธิศักดิ์

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา

พร้อมเงินรางวัล 700 บาท

การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์

1. เด็กชายชาญวิทย์ กมลรัตน์ สอบได้ อันดับที่ 1 40 คะแนน

2. เด็กหญิงญาณภัทร แสนประสิทธิ์ สอบได้ อันดับที่ 2 35 คะแนน

3. เด็กชายจิรภัทร จอมทอง สอบได้ อันดับที่ 3 32 คะแนน

4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ หองทองคาน สอบได้ อันดับที่ 3 32 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์

1. เด็กชายสรกฤช ศิริศักดิ์ สอบได้ อันดับที่ 2 23 คะแนน

การสอบแข่งขันการคิด และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 16 (2558)

Math Problem Solving Contest 2015 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1. เด็กชายชูโชค ซิมตระการกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

2. เด็กชายชาญวิชญ์ กมลรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืองานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 ครั้งที่ 65

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. เด็กชายปภาณิน คำไล้ และเด็กหญิงปวิตรา พรหมเกตุ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคฯ

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

2. เด็กหญิงดารากรณ์ ศรไชย และเด็กหญิงสิริยากร คุชนุช ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคฯ

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

3. เด็กชายต่อตระกูล ธนะสูตร, เด็กชายธนาธิป โฉมนคร และเด็กชายอนันตชิน โสมพันธุ์

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับภาคฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

4. เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และเด็กชายเดชาธรรม ภูมิชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคฯ

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6