ปี59 สอบ GEP

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนเลยพิทยาคม หลักสูตรโปรแกรม GEP : คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์