O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล : นางสาวกนิษฐกานต์ วงศ์วัฒนาวิชา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

บรรจุครั้งแรก : วันพุธวันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2534

เกิดวันที่ : วันจันทร์วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2508

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

E-mail : lak.siwaya@gmail.com

Siwaya.lak@loei1.go.th

Telephone : 097-304-1919