O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

ว11การประเมินวิทยฐานะ-ตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf
ว1-หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร-38ค2-ประเภททั่วไป-เพื่อแต่งตั้งเป็นประเภทวิชาการ.pdf
ว9-การประเมินวิทยฐะ-ตำแหน่งครู.pdf
ว10การประเมินวิทยฐานะ-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
ว20-2560-กคศ-มาตรฐานตำแหน่ง.pdf
ว30-หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนย้าย-โอนมาเป็น-38-ค.-2.pdf
ว24-2559-หลักเกณฑ์ย้ายครู.pdf
ว26-การกำหนดกรอบอัตรากำลัง-ว-26-52-อัตรา.pdf
ว19-การพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย.pdf
ว8-มาตราฐานตำแหน่ง.pdf
ว7-หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร-ปี-2564.pdf
ว6-การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
ว12การประเมินวิทยฐานะ-ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา.pdf
ว21-2560-กคศ-หลักเกณฑ์วิธีการให้มีและเลื่อนวิ.pdf
ว27-หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน-38ค2.pdf
ว29-การโอน-ย้าย-ข้าราชการอื่นและท้องถิ่น.pdf
ว22-2560-กคศ-หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง.pdf
ว16-การย้ายครูกรณีพิเศษ.pdf

ว1-หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร-38ค2-ประเภททั่วไป-เพื่อแต่งตั้งเป็นประเภทวิชาการ

ว6-การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ว7-2564 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว8-2556 มาตรฐานตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ว9-2564 การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู

ว10-2564 การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว11-2564 การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ว12-2564 การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ว16-2557 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ว19-2561 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว20-2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ว21-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู

ว22-2560 หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ว24-2559 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

ว26-2560 การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ว27-2555 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ว29-2560 การโอน ย้าย ข้าราชการอื่นและท้องถิ่น มาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

ว30-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนย้าย โอน มาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)