O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2565

การประชุมผู้ปกครองและ

การมอบเงินทุน

กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน

และหน่วยงานภายนอก อื่น ๆ