ปี59 สอบหลักสูตร EP

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนเลยพิทยาคม หลักสูตรโปรแกรม EP : English Program